Referendum Hoofdgroenstructuur donderdag 6 juni 2024

Op de hoogte blijven?

Wilt u uw e-mail hier invoeren?
Wilt u uw postcode hier invoeren?

Waar gaat het over?

Eind vorig jaar zijn de nieuwe plannen voor de Hoofdgroenstructuur gepresenteerd. Het college geeft aan dat de plannen een verbetering zijn, 'omdat de hoeveelheid beschermd groen wordt uitgebreid' (zie Fact check hieronder). Daar denken veel mensen in de stad anders over. Na een overweldigend aantal ingediende zienswijzen en een op het laatste moment georganiseerde inspraakavond bleven een flink aantal zorgen bestaan. Vooral de op het laatste moment en na participatiemogelijkheden binnen de Hoofdgroenstructuur opgenomen flexibiliseringen stuiten op verzet. In de hoop deze zorgen alsnog onder de aandacht te brengen is besloten een referendum te organiseren.

Amendementen en gesprekken

De amendementen, die 26 januari in de raad zijn aangenomen, zijn inmiddels verwerkt in een nieuw beleidsdocument Hoofdgroenstructuur. Wij vinden dat deze toevoegingen nog steeds te ruim, te vaag zijn en te weinig borging geven voor de huidige en toekomstige Hoofdgroenstructuur.

FACT CHECK: “Amendementen” Klik hier om het stemgedrag te bekijken, waaruit volgt wat de bescherming van de natuur eigenlijk voorstelt... 

 

Zowel Raad als wethouder hadden na 26 januari aangegeven met ons in gesprek te willen. Wij hebben die uitnodiging uiteraard aanvaard en hebben gepolst of er ruimte zou zijn om steekhoudende wijzigingen te doen in het Beleidskader. Dit bleek niet of nauwelijks het geval. Hoewel vrijwel alle partijen onze ideeën ‘interessant’ zeggen te vinden is het veel­zeggend dat het blijft bij mooie maar vrijblijvende woorden. Het heeft niet geleid tot aanpassingen van het Beleidskader en/of andere concrete toezeggingen. Zowel Raad als Wethouder volharden in de opvatting dat het beleidskader zorgt voor een betere bescherming van de hoofdgroenstructuur.

FACT CHECK “Meer oppervlak” Klik hier om de claim te verifiëren dat het oppervlak aan beschermde hoofdgroenstructuur toe zou nemen.

 

Wat is onze inzet

Hier valt veel over te zeggen, maar de kern van de zaak ligt volgens ons hier:

1. Bescherming bestaand groen aanscherpen in plaats van ‘flexibel’ maken:

De huidige tekst biedt aan de gemeente allerlei openingen om onder diverse omstandigheden tóch flexibel te kunnen omgaan met de Hoofdgroenstructuur (HGS), terwijl er vanuit de hele stad gevraagd wordt om de bescherming aan te scherpen.

2. Groenverordening in plaats van Groennorm:

Een beleidskader biedt geen enkele juridische bescherming. Wij pleiten ervoor om die bescherming beter te borgen. Dit moet gelden voor zowel de bestaande als de toekomstige Hoofdgroenstructuur. Met een Groenverordening zou dit kunnen worden bereikt.

3. Grond voor groen:

Voor het toekomstige groen dient nu al grond te worden gereserveerd. Dat gebeurt nu gek genoeg niet. Meestal wordt de grond eerst uitgegeven. Woningaantallen worden dan ook nog sterk verhoogd. En dan blijkt daarna ‘per ongeluk’ dat de groennorm niet wordt gehaald. De kaart met 85 gebieden is in die zin een welkome toevoeging in het Beleidskader: wel even afspreken dat in alle 85 gebieden aan de groennorm (of de Groenverordening?) wordt voldaan.

4. Bindende onafhankelijke technische en ecologische beoordeling:

Verplaatsen of ontwerpen van groen en het borgen van ecologische verbindingen is geen onderwerp dat kan worden beoordeeld door raadsleden of wethouders. Naast de TAC (technische adviescommissie) zou een team van onafhankelijke ecologen hier te allen tijde bindend advies in moeten geven.

 

Daarom een referendum!

De meerderheid van de gemeenteraad en de wethouder hebben geen ruimte geboden voor steekhoudende wijzigingen in het Beleidskader. Er zijn ook geen concrete toezeggingen gedaan om het door ons geagendeerde probleem op te lossen. Hoewel men zegt het groen te willen beschermen worden voorstellen om die bescherming minder vrijblijvend te maken niet overgenomen.

En dus komt er als het aan ons ligt een referendum. De effectieve bescherming van het groen in onze mooie stad is te belang­rijk. Wij vragen daarom nu aan de Amsterdammers of zij ons definitieve referendumverzoek willen ondertekenen. Tot de uitslag van het referendum definitief is, blijft het door ons afgewezen beleidskader dan in de ijskast staan.

Team Referendum,

Sylvia Fennis, Sonja Brilman en John Zondag

 

We streven er naar om een gemene deler te vinden waar alle groengroepen zich achter kunnen scharen. Tegelijkertijd is het goed als iedereen zelf ook de politiek blijft benaderen om zo ieders eigen geluid te laten horen.